top of page

Enigmat déjà vu

En resa genom parallella universum och hjärnans defekter 

”Den här platsen känns bekant… Det känns som om jag haft exakt samma konversation tidigare… Som om jag hade upplevt denna händelse tidigare ...”. Inga konstiga påståenden, om det inte vore för den lilla detaljen att vi varken sett, besökt på platsen vi talar om, haft konver-sationen eller varit med om något liknade vid ett tidigare tillfälle. Vad beror denna igenkännande upplevelse på? Har ni hört talas om déjà vu? Man befinner sig på en helt främmande plats och har intrycket av att ha varit där tidigare. Men vad genererar detta speciella tillstånd i vår uppfattningsförmåga? Under senare år har forskarnas intresse vuxit för detta sällsamma fenomen. Nya teorier har presenterats angående uppkomsten av déjà vu och man har kunnat konstatera att det inte handlar om ett problem i hjärnans minnescentrum utan om något som ligger på ett djupare plan. 

Ur vetenskaplig synvinkel menar psykologerna att en déjà vu inträffar varje gång känslor eller förnimmelser som man har vid en viss tidpunkt motsvarar händelser som vi redan upplevt. Det skulle alltså handla om en känslomässig konfrontation mellan dessa som skapar igenkännande känsla som är typisk för déjà vu, ett slags falska minnen. Man vet att det inte finns någon skillnad i etnisk tillhörighet eller kön som kan påverka en déjà vu, det kan hända vem som helst när som helst. Det finns också mer udda teorier, såsom till exempel plötsliga minnen av tidigare liv eller ett speciellt tillfälle under vilken man kan få profetiska syner, men vi håller oss till den vetenskapliga förklaringen.Det var den franska forskaren Emile Boirac år 1896, som myntade begreppet déjà vu. Fenomenet hade dock studerats flera decennier tidigare av Dr Arthur Ladbroke Wigan. Han hade en teori om att fenomenets uppkomst berodde på impulser som inte nådde fram till hjärnan samtidigt, utan med mikrosekunders skillnad.

Bristen på synkronisering mellan hjärnhalvorna skulle då omedvetet påverka den ena delen av hjärnan att uppfatta händelsen eller scenariot innan än den andra. När impulserna tas emot i den andra delen av hjärnan verkar upplevelsen redan ha inträffat tidigare. Då ingen tillförlitlig förklaring finns har fenomenet betraktats som något övernaturligt vilket avviker från det normala. Kvantfysik Michio Kaku är en teoretisk fysiker känd för sitt arbete och medverkan i många TV-program, har specialiserat sina studier i strängteorin. Enligt denna modell inom fysiken består den grundläggande strukturen i universum av endimensionella föremål: genom vibrerande strängar eller bran samt beroende på vibrationens spänning och frekvens skulle elementärpartiklar skapas. Vad beträffar fenomenet déjà vu menar fysikern att det finns en möjlig koppling mellan människan och parallella universum. De fyra dimensionerna känner vi redan till; tiden och den tredimensionella rymden. Men enligt Kaku, skulle det finnas ytterligare sex extra dimensioner på varenda plats överallt i hela uni-versum i tusentals olika osynliga geometriska former. Var och en av dessa former skulle i sin tur enligt teorin kunna motsvara ett universum med egna fysiska lagar. Därför talar man om parallella uni-versum. Givetvis har prof. Steve Weinberg och hans arbete högsta betydelse om man tar upp teorier om parallella universum. Den berömda fysikern som tilldelats Nobelpriset, stöder idén om Multiuni-versum eller att ett oändligt antal parallella verk-ligheter samexisterar med oss ”i samma rum”. Av denna anledning är Kaku övertygad om att déjà vu orsakas av vår förmåga att ”hoppa” från ett uni-versum till ett annat.

 

Vi måste ställa in rätt frekvens!

För att förklara fenomenet déjà vu och relationen med teorier i kvantfysik, kan vi ta ett exempel. Varje dag omges vi av ett enormt flöde osynliga radiovågor. För att kunna höra dessa måste man ha en radio och då kan man lyssna på endast en station med en frekvens i taget. 

Detta på grund av att alla andra frekvenser inte är synkroniserade, utan skiljer sig från varandra. Varje radiostation har en egen sändningssignal på skilda frekvenser med olika energier. Resultatet blir att radion kan fånga endast en frekvens åt gången. Vi människor kan endast lyssna på den enda frekvens i universum som motsvarar vår fysiska verklighet, men enligt kvantfysiken finns andra frekvenser som vi kan ”ställa in”. Parallella universum är inte ”i fas” dvs de vibrerar inte på samma frekvens. Men när de är ”i fas” är det teoretiskt möjligt att hoppa från ett universum till ett annat och på så sätt skulle en déjà vu inträffa. Det skulle alltså kunna vara möjligt att en déjà vu, antingen är ett parallellt universum som blir synligt under ett ögonblick, eller att ”vår mottagare”- hjärnan, av någon okänd anledning, blivit inställd på rätt frekvens och ger oss en inblick i en parallell verklighet. Fenomenet existerar vetenskaplig skepticism åsido men uppriktigt sagt känner man för närvarande inte till vad som orsakar detta. Kanske är det ett fönster mot en parallell värld, eller helt enkelt en defekt i hjärnas minnescentrum, i vilket fall finns både charmen och mystiken som man känner under den stunden kvar. Vår hjärna är en mottagare som kan fånga upp många fler saker än vi någonsin trott... eller är det en glimt in i ”the Matrix”?

bottom of page