top of page

Under 2013, när vi publiceradeförsta numret av Veritas Arcana,hade vi en dröm: att kunna erbjudavår forskning, artiklar ochtvivel till en så bred läsarkretssom möjligt, och göra magasinettillgängligt på flera olika språk.Idag kan vi med stolthet berätta att Veritas Arcanafinns på Readly även på tyska, och mer kommer…så fortsätt att följa oss. Jag bestämde mig för att inteskriva om artiklarna i dettanummer, utan istället lämnautrymme åt en nioåringsord, som i få några raderlyckades sammanfatta ettbudskap om hopp och entusiasm,som mänsklighetenbehöver så väl i dettamörka historiska ögonblick,som domineras av krig, våld, osäkerhet, men ocksåav stora vetenskapliga upptäckter som kan förändravår arts utveckling.Denna historia som följer inträffade när NASA,USAs rymdorganisation, bestämde sig för att rekryteranya forskare, ingenjörer, matematiker och fysikerredo att bekämpa främmande bakterier vid enframtida kontakt med månen och Mars. Alltså någonsom skulle ha befattningen som chef för avdelningenPlanetary Protection. Två dagar efter att annonsenpublicerats fick man från New Jersey enoväntad ansökan, nämligen Jack Davis, ett nioårigtbarn. Brevet kom till Jim Green, chef för NASA:splanetvetenskap, som sade: ”På NASA älskar vi attlära barnen om rymden och inspirera dem att bli nästagenerations upptäcktsresande”. Jacks kandidatur ärprecis vad vi behöver, och bara en nioårings stolthetkan uttrycka all den entusiasm och passion somkrävs för att utforska under kommande generationer.Detta är vad Jack skrev i sitt brev: ”Kära NASA,jag heter Jack, och jag skulle vilja ansöka om jobbetsom chef för avdelningen Planetary Protection. Jag ärbara nio år, men jag tror attjag skulle vara lämplig för jobbet. Jag har sett nästan alla filmersom finns om rymden ochutomjordingar... Jag är jättebrapå videospel. Jag är ung,så jag kan lära mig att tänkasom en utomjording. Med vänliga hälsningar Guardianof the Galaxy!”.Dr. Green svarade: ”Vi behöver verkligen många Guardiansof the Galaxy. Lycka till Jack, vi hoppas att dublir en stor utforskare och en framsynt vetenskapsmanoch framförallt väktare av galaxen, under tiden kommervi att försöka att inte utplåna och förstöra vår planet...eller åtminstone kommer vi att försöka. Vi lovar!”Ha en trevlig läsning per aspera ad astra ...

bottom of page